Zrzeczenie się

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego oświadczenia oraz zrzeczenia się. Mając dostęp lub używając naszej strony, zgadzasz się na te zasady i warunki, jak również na zasady i warunki związane z ochroną prywatności, z którymi należy się zapoznać. W przypadku nie wyrażenia zgody na zasady i warunki, o których mowa, prosimy o niekorzystanie z naszej strony.

Prawo autorskie, znaki handlowe oraz patenty
Cała zawartość tej strony, włącznie z, lecz bez ograniczenia do, tekstu, grafik, logo, zdjęć, plików audio, ikon przycisków, cyfrowego kopiowania, oprogramowania i danych stanowi własność KROHNE Messtechnik GmbH, jej oddziałów lub podmiotów zależnych (zbiorczo określanych, jako "KROHNE") lub stron trzecich i jest chroniona prawem własności autorskiej niemieckim, amerykańskim i prawem innych krajów, jak również prawem międzynarodowym. Całe wykorzystywane na stronie oprogramowanie jest własnością KROHNE lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione prawem własności autorskiej. Wszystkie znaki handlowe, inne grafiki, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty, nazwy produktów i usług są znakami handlowymi, wizualnymi postaciami produktu lub innymi rodzajami intelektualnej własności KROHNE lub stron trzecich. Ta własność intelektualna nie może być używana w odniesieniu do żadnego produktu lub usługi, nie należących do KROHNE.

Licencje i dostęp do strony
KROHNE oferuje ograniczoną licencję dla celów dostępu i użytkowania tej strony. Nie można kopiować (poza pamięcią podręczną) ani modyfikować tej strony ani żadnego jej fragmentu bez uprzedniej pisemnej zgody KROHNE. Ani ta strona ani żaden jej fragment nie może być reprodukowany, kopiowany, powielany, (od)sprzedany lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystany dla celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody KROHNE. Nie udziela się zgody na wykorzystanie jakichkolwiek narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych - dla pozyskiwania i opracowywania danych zamieszczonych na tej stronie. Niniejsze obostrzenia nie ograniczają prawa do reprodukowania, kopiowania, powielania lub drukowania danych pochodzących z tej strony dla celów zastosowania, obsługi, sprzedaży, instalowania lub odsprzedaży naszych legalnie nabytych produktów.

Opisy produktów
Niniejsza strona zawiera opisy naszych produktów. Dokładamy starań, aby opisy produktów i inne treści zamieszczone na tej stronie były jak najbardziej dokładne i aktualne. Jednakże KROHNE nie gwarantuje, że opisy produktów i inne treści zawsze pozostaną dokładne, wiarygodne, aktualne, kompletne lub wolne od błędów. Przy nabywaniu produktów od KROHNE poprzez nasz e-sklep należy zaakceptować nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Zrzeczenie się gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności
Niniejsza strona oferowana jest przez KROHNE na zasadzie dobrowolności. KROHNE nie oferuje żadnych gwarancji, jawnych lub dorozumianych, w odniesieniu do działania tej strony lub informacji i treści zawartych na niej. W pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo KROHNE zrzeka się wszelkich gwarancji, jawnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tej strony, włączając w to, lecz nie ograniczając do - dorozumianej gwarancji handlowej i przydatności do określonego celu. KROHNE nie gwarantuje, że ta strona, jej serwery lub wiadomości e-mailowe wysłane przez KROHNE są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. KROHNE nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie lub zniszczenie spowodowane użyciem tej strony, włączając w to, lecz nie ograniczając do - pośrednich, bezpośrednich, przypadkowych, karnych oraz wynikłych.

To zrzeczenie nie dotyczy przypadku, gdy KROHNE działało celowo lub z wyraźną niedbałością. W przypadku gdy prawo nie dopuszcza takich ograniczeń na nałożone gwarancje lub wyłączeń ograniczeń dotyczących pewnych szkód, użytkownik może, jeśli to prawo ma do niego zastosowanie, nie podlegać częściowo lub w całości powyższym zrzeczeniom, wyłączeniom lub ograniczeniom. Produkt nabywany od KROHNE poprzez e-sklep podlega gwarancji zgodnej ze stosowną dokumentacją produktu oraz stosowanymi przez KROHNE Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Obowiązujące prawo; rozwiązanie kwestii spornej
Odwiedzając tę stronę godzisz się na zastosowanie prawa niemieckiego, bez względu na niezgodność zasad prawnych, w odniesieniu do warunków użytkowania i jakiejkolwiek kwestii spornej pomiędzy Tobą a KROHNE lub jego filią. Sądem posiadającym wyłączne kompetencje w zakresie sporu pomiędzy Tobą a nami jest Sąd w Duisburgu, Niemcy, i stanowi on wyłączne miejsce w odniesieniu do drogi sądowej.

Modyfikacje dotyczące zrzeczenia się i umowy użytkownika
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania tego zrzeczenia się i oświadczenia oraz naszej polityki prywatności w każdym czasie. Należy okresowo sprawdzać zapisy dotyczące naszego zrzeczenia się, oświadczenia oraz polityki prywatności na okoliczność zmian. Przy niewyrażeniu zgody na te zasady i warunki, prosimy o niekorzystanie z tej strony.

Hiperłącza
Na naszej stronie możemy umieścić hiperłącza do stron zarządzanych przez inne podmioty - w charakterze usługi dla użytkowników naszej strony. Hiperącza te nie wskazują na jakiekolwiek nasze poparcie, sponsorowanie czy przynależność w odniesieniu do tych stron. Strony te podlegają niezależnej od nas polityce i praktykom, bez żadnej naszej kontroli i odpowiedzialności za nie i za ich treści. Takie hiperłącza oferowane są tylko dla wygody użytkowników naszej strony.

KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Germany
E-Mail: info.de@krohne.com

Do you have questions about the product?
> Contact us now