Disclaimer

Lees deze internet disclaimer en -verklaring aandachtig. Door onze website te bezoeken of deze te gebruiken, accepteert u dat u gehouden bent aan alle voorwaarden in dit document, alsook aan de voorwaarden van onze privacy-verklaring die wij u dringend adviseren te lezen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve onze website niet te gebruiken.

Auteursrecht, handelsmerken en octrooien
De gehele inhoud van deze website, inclusief maar niet noodzakelijkerwijze beperkt tot de tekst, afbeeldingen, logo's, beelden, audioclips, buttonpictogrammen, digitale downloads, software en datacompilaties, is eigendom van KROHNE, zijn zuster- of dochtermaatschappijen (gezamenlijk “KROHNE” genoemd) of derden en wordt beschermd door de Duitse, Amerikaanse en andere nationale en internationale wetten inzake het auteursrecht. Alle software die op deze website wordt gebruikt is eigendom van KROHNE of diens softwareproviders en wordt beschermd door wetten inzake het auteursrecht. Alle handelsmerken en andere afbeeldingen, logo's, paginaheaders, buttonpictogrammen, scripts, namen van producten en diensten zijn handelsmerken, trade-dresses of andere soorten intellectueel eigendom van KROHNE of derden. Dit intellectuele eigendom mag niet worden gebruikt in samenhang met producten of diensten die niet van KROHNE zijn.

Licenties en toegang tot de website
KROHNE verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze website. U mag niets van deze website downloaden (anders dan page caching) of de website geheel of gedeeltelijk veranderen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van KROHNE. Noch deze website, noch enig deel ervan mag gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, doorverkocht of op andere wijze geëxploiteerd worden voor welk commercieel doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KROHNE. Gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiemiddelen om gegevens te compileren of uit deze website te extraheren is niet toegestaan. Deze beperkingen tasten niet uw recht aan om gegevens van deze website te reproduceren, downloaden, kopiëren, dupliceren of printen met het doel onze producten toe te passen, te gebruiken, hanteren, verkopen, installeren of door te verkopen, als deze producten op wettige wijze zijn aangeschaft.

Productbeschrijvingen
Deze website bevat beschrijvingen van onze producten. Wij trachten zo nauwkeurig en up-to-date mogelijk te zijn in de productbeschrijvingen en elders op deze website. KROHNE garandeert echter niet dat de productbeschrijvingen of enige andere inhoud van deze website nauwkeurig, betrouwbaar, actueel, volledig of vrij van fouten is. Als u producten van KROHNE aanschaft via onze e-shop, moet u onze verkoopvoorwaarden accepteren. Lees deze voorwaarden aandachtig alvorens een bestelling te plaatsen.

Disclaimer van garanties en beperking van de aansprakelijkheid
Deze website wordt door KROHNE geleverd op een "as is"- en "as available"-basis. KROHNE geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet noch impliciet, voor wat betreft de werking van deze website of de informatie of inhoud op deze website. Zover als wordt toegestaan door de toepasselijke wetten, ontkent KROHNE elke aanspraak op garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties voor wat betreft de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. KROHNE garandeert niet dat deze website, zijn servers of e-mailberichten die door KROHNE verzonden zijn vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. KROHNE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die ontstaat door het gebruik van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade, nevenschade, opgelegde schadevergoedingen of gevolgschade. Deze disclaimer is niet van toepassing als KROHNE opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld. Als een eventuele toepasselijke wet dergelijke beperkingen of uitsluitingen van schade niet toestaat, bent u wellicht, als deze wet op u van toepassing is, niet onderhevig aan enige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen. Alle producten die u aanschaft bij de e-shop van KROHNE.com worden gedekt door garantie overeenkomstig de bijbehorende productdocumentatie en onze verkoopvoorwaarden.

Toepasselijk recht; geschillenbeslechting
Door onze website te bezoeken gaat u akkoord dat de wetten van Duitsland, ongeacht de regels voor wetsconflicten, voor recht worden verklaard voor deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen van welke aard dan ook die kunnen optreden tussen u en KROHNE of zijn dochtermaatschappijen. De rechtbanken van Duisburg, Duitsland, hebben als enige jurisdictie over welk geschil dan ook dat kan optreden tussen u en ons, en zijn het enige forum voor welke juridische actie dan ook.

Wijzigingen aan de disclaimer en gebruikersovereenkomst
Wij behouden ons het recht voor om deze internet disclaimer en -verklaring en ons privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen. U dient deze internet disclaimer en -verklaring en ons privacybeleid periodiek na te lezen op wijzigingen. Als u niet bereid bent om deze voorwaarden te accepteren, gelieve deze website niet te gebruiken.

Hyperlinks
Als dienstverlening aan onze gebruikers kunnen we op onze website hyperlinks posten naar andere sites op het wereldwijde web die worden onderhouden door derden. Deze hyperlinks duiden op geen enkele manier op bekrachtiging of sponsoring van dergelijke sites of aansluiting erop. Deze sites hebben hun eigen online beleid en praktijken, en wij hebben geen controle over de inhoud ervan, noch zijn wij er verantwoordelijk voor. Derhalve aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke sites. Eventuele hyperlinks worden uitsluitend gepost voor uw gemak en informatie.

KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Duitsland
E-mail: info.de@krohne.com

Do you have questions about the product?
> Contact us now